Turbo Basic 1.1.


         


.
. MEMSET

𠠠 PRINT " :",endmem
end


ENVIRON
----------------

ENVIRON .
-------

ENVIRON
---------

, -
--------- , ,
. (=).
ENVIRON ENVIRON$
, , SHELL.(-
. SHELL SET
DOS) .
:ENVIRON "PATH=\TURBOBAS"
DOS- PATH "TURBOBAS". -
SHELL COMMAND.COM
\TURBOBAS , .
,
(:):
ENVIRON "PATH=:"
(PATH)

.
----------- , -
.
. ENVIRON$
SHELL

𠠠 PRINT ENVIRON$("PATH")
ENVIRON "PATH=\"


ENVIRON$
----------------

ENVIRON$
-------

s$=ENVIRON$( )
--------- s$=ENVIRON$(n)